Cân đóng bao

Hiện thị 1 đến 30 của 1

 - Cân đóng bao 1 phễu cân PM04
- Mức cân: 10kg – 50kg/bao.
- Năng suất: cân1 đầu 300 bao/h ,cân 2 đầu 600 bao/h ,cân 3 đầu 900 bao/h
- Định lượng gián tiếp bằng hệ thống vít tải định lượng.
- Định lượng 2-3 cấp tốc độ.
- Phù hợp cho các nguyên liệu dạng dạng bột không tự chảy được.
Chia sẻ